samarbejde på tværs

På trods af gode intentioner om samarbejde, kan det være vanskeligt at etablere stærke samarbejder i udsatte boligområder. De lokale aktørers forskellige rammebetingelser, kulturer og egne målkrav, kan være noget af det, der spænder ben.

CFBU kan hjælpe med at få samarbejdet op at køre. Vi tilbyder både rådgivning, oplæg og lokale workshops om samarbejde på tværs. Står I med en konkret udfordring eller ønsker I blot at høre nærmere, er I velkomne til at kontakte chefkonsulent Rikke Engly Mygind, tlf. 30 29 76 63 eller rem@cfbu.com

CFBU TILBYDER

Er du leder eller ansat i en boligsocial helhedsplan, og er du optaget af, hvordan I kan styrke jeres følge-/styregrupper, så de kan komme til at bidrage endnu mere til udviklingen og e­ffekten af jeres boligsociale arbejde? Kunne du tænke dig endnu mere engagement hos deltagerne i følgegrupperne og et godt og solidt fundament for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i gruppen?

 

CFBU tilbyder

  • Oplæg om det tværfaglige samarbejde
  • Facilitering af styre/følgegruppernes drøftelser af deres ambitioner og samarbejde
  • Konkrete redskaber til dialog

Læs mere her

Workshopforløb: Tværorganisatorisk samarbejde

CFBU tilbyder lokale workshops om det tværorganisatoriske samarbejde om målgrupper og boligsociale aktiviteter. På workshopsne kan vi arbejde med hvem er I som samarbejdspart, mapping af ressourcer og potentielle samarbejdsaktører, samarbejdsaftaler etc. Vi har udviklet en række redskaber til at styrke samarbejdet mellem aktørerne i de udsatte boligområder.

Workshopsne kan både afholdes for jer, der har behov for at drøfte og arbejde med en konkret samarbejdsudfordring eller som gerne vil give samarbejdet endnu mere flyvehøjde. Vi kan også afholde workshops, hvor I inviterer samarbejdsparterne til en samarbejdsudviklende workshopdag. Se et program fra et tidligere læringsforløb her.

Deltagerne siger

”En af de helt store gevinster ved at deltage i kurset var ikke kun, at vi blev meget klogere på vores samarbejdspartneres logikker og faglighed, men at vi blev meget klogere på os selv. Vi fik skærpet opmærksomheden på, at vores måde at arbejde på samt kommunikere om vores arbejde på er afgørende for at få et samarbejde til at fungere. Vi fik rigtig mange værktøjer til at forstå os selv, og til at tale om hvad vi er for en organisation”.

- Marianne Rahbek, Sekretariatsleder
Den boligsociale helhedsplan i Herning

REDSKABER TIL AT FREMME ET GODT SAMARBEJDE

Følgende fire redskaber er skabt til at styrke samarbejdsrelationer. Redskaberne kan både benyttes til at starte nye samarbejder, eller forbedre etablerede samarbejder. Bemærk at redskaberne primært er udviklet til ledere og medarbejdere i boligsociale helhedsplaner.

Disse redskaber består af: Dialogredskabet: Det boligsociale bidrag, Dialogreskabet: Samarbejdspartens perspektiv, Samarbejdsaftale med professionelle aktører og Kortlægning af potentielle samarbejdsaktører.

Dialogredskabet: Det boligsociale bidrag

Et vigtigt fundament for et samarbejde er, at vide hvilke formål og målsætninger I træder ind i samarbejdet med, og hvad jeres boligsociale bidrag til samarbejdet skal være. Dialogredskabet: Det boligsociale bidrag kan I bruge til at drøfte, hvad I som boligsocial samarbejdspart står for, hvad I kan og vil bidrage med, samt til at stille skarpt på, hvad man gerne vil opnå, og hvilke opgaver man gerne vil have løst, i samarbejdet. Redskabet kan hentes her.

Samarbejdspartens perspektiv

I skal også kende jeres samarbejdspart, og det er derfor en god ide at sætte sig godt ind i hvad denne har af rammer, værdier og metoder der er relevante for jeres samarbejde. Med Dialogreskabet: Samarbejdspartens perspektiv kommer I omkring de vigtigste ting, I skal vide om jeres samarbejdspart. Redskabet kan hentes her.

Samarbejdsaftale med professionelle aktører

Klare aftaler om samarbejdet gennem en skriftlig samarbejdsaftale, er et godt fundament, især når det drejer sig om samarbejde med andre professionelle aktører.Skabelon til samarbejdsaftale kan hentes her. 

Samarbejder I med lokale frivillige, kan det også være godt at drøfte, hvad I hver især forventer i samarbejdet – og eventuelt skrive jeres drøftelser ned i en fælles aktivitetsaftale. Skabelon til aktivitetsaftale kan hentes her.

Kortlægning af potentielle samarbejdsaktører

En af nøglerne til at skabe en positiv udvikling i Danmarks udsatte boligområder er at styrke det gensidige kendskab og samarbejde mellem de mange professionelle og frivillige ressourcer, der er til stede i boligområderne. Vi anbefaler, at bruge tid på at gennemføre en systematisk kortlægning af potentielle samarbejdsparter, hver gang I starter nye indsatser op.

Find en guide til at komme godt i gang med kortlægning her, og et skema, der kan anvendes til at registrere kortlægningen i her.

WEBINAR OM KORTLÆGNING AF LOKALE RESSOURCER

Den 6. og 7. maj 2020 afholdte CFBU to webinarer om kortlægning af lokale ressourcer.

Klik på videon og se Rikke Engly Mygind og Helle Nielsen fra CFBU fortælle om, hvordan I kan arbejde systematisk med at skabe overblik over ressourcer og mulige samarbejdsparter i boligområdet.

Værdispil

Værdispillet er en måde for helhedsplaner at facilitere en åben dialog om værdiskabelse på, så organisationer kan sikre, at deres tværgående initiativer er meningsfulde for alle.

Det er konkret bygget op som et puslespil, hvor brikkerne udgør forskellige værdier. Gennem værdispillet får organisationer synliggjort for sig selv og hinanden, hvad samarbejdet skaber af værdi for dem hver især.