Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • OPDATERING AF INSPIRATIONS- OG VIDENSKATALOG

  Vi er i gang med at opdatere vores ”Inspirations- og videnskatalog”, der understøtter den faglige viden i forbindelse med LBFs uddeling af midler til boligsociale indsatser. Det sker med henblik på at opdatere LBFs nye indsatsområder på det boligsociale felt. Kataloget indeholder viden om boligsociale aktiviteter, herunder implementerings- og metodeanvisninger. Det samler- og skaber overblik over national og international viden og forskning om boligsociale indsatser, herunder CFBUs egne undersøgelser. Opdateringen gennemføres i løbet af 2021 og skal ses som led i en generel styrkelse af vidensgrundlaget for boligsociale indsats.

  Kontakt: Anne Maria Foldgast

 • PH.D OM KOBLING AF FYSISKE OG SOCIALE INDSATSER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

  CFBUs chefkonsulent, Lasse Kjeldsen, har med sit Ph.d. projekt fokus på, hvordan koblingen mellem fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder kan styrkes. Som følge af bl.a. parallelsamfundsaftalen er der herhjemme et stigende fokus på fysiske omdannelser i udsatte boligområder, der har til formål at skabe social forandring. Det betoner et behov for at koble fysiske og sociale indsatser, hvilket har vist sig vanskeligt i praksis. Ph.d. projektet startede op i 2019 og forventes afsluttet i 2023 med løbende udgivelser af videnskabelige artikler og rapporter.

  Kontakt: Lasse Kjeldsen

 • STEDSIDENTITETEN I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

  CFBU har siden starten af 2020 undersøgt, hvordan man kan fremme stedsidentitet og image i udsatte boligområder på en måde, der både tiltaler nye og mere ressourcestærke beboere, samtidig med at de nuværende beboere fortsat kan identificere sig med boligområdet. Tidligere studier understreger, at ”social mixing” er vanskeligt, og at der er risiko for minisegregering, hvor beboergrupper blot bor i det samme boligområder uden reelt at interagere. CFBU vil løbende udgive publikationer, der henvender sig til kommuner, boligorganisationer og helhedsplaner, frem til at projektet afsluttes i 2022.

  Kontakt: Anne Clementsen

 • PRAKTIKPLADSER OG JOBSKABELSE I RENOVERING

  I løbet af 2021-2022 følger CFBU 4-5 almene renoveringsprojekter og yder implementeringsstøtte i fomr af rådgivning om både aftaleindgåelse, organisering og drift af indsatsen. Det gør vi for at være med til at sikre, at potentialet for praktikpladser og beskæftigelse indfries i forbindelse med den forestående og omfattende renovering i den almene boligsektor. Med den Grønne Boligaftale fra 2020 er der nemlig afsat 30,2 mia. kr. fra LBF til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026. Det skaber mulighed for uddannelses- og praktikpladser, og aftalens parter har et mål om, at 14 % af de beskæftigede skal være lærlinge i praktik. CFBU vil løbende sprede viden og erfaringer fra projektet, der afsluttes med en virkningsevaluering i 2022.

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen

 • JOB OG UDDANNELSESGARANTI

  CFBU har siden 2020 evalueret puljen ”Styrket koordinering i udsatte boligområder” med særligt fokus på netværksopbygning og vidensdeling. Det sker efter forespørgsel fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens. Evalueringen bygger videre på den tidligere evaluering af satspuljen ”Job- og uddannelsesgaranti i udsatte boligområder og ghettoer”. Den nye evaluering, der udkommer i løbet af 2021, vil have mindre fokus på at indsamle erfaringer og større fokus på at udbrede, det vi allerede ved, fx udbredelse af virksomme metoder via bl.a. etablering af netværk for erfarings- og vidensdeling blandt jobcenterchefer.

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen

 • DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE I BEVÆGELSE

  CFBU har lige nu fokus på, at det i mange udsatte boligområder er nødvendigt at finde nye lokale løsninger i forhold til finansiering, samarbejdspartnere og udførelsen af det boligsociale arbejde. De seneste år er der kommet nye politiske visioner og ikke mindst nye økonomiske rammer for det boligsociale arbejde. Mange boligorganisationer og kommuner er derfor enten tvunget- eller inspireret til at overveje, hvordan de kan og vil videreføre deres boligsociale arbejde. I et samarbejde med bl.a. Landsbyggefonden og Boligsocialnet understøtter CFBU dialogen om, hvordan det boligsociale arbejde kan udvikles. Derfor indsamler CFBU viden om de bevægelser, der lige nu sker med det boligsociale arbejde. Vi tilbyder inspirationsarrangementer og processtøtte, der kvalificerer parterne til at designe deres fremtidige lokale boligsociale arbejde.

  Kontakt: Helle Nielsen

 • MEDBORGERSKAB, SAMMENHÆNGSKRAFT OG FRIVILLIGHED

  CFBU er i gang med at udvikle et læringstilbud til boligorganisationer, kommuner og helhedsplaner, der står overfor at skulle i gang med ansøgningsfasen til det nye indsatsområde ”Sammenhængskraft og medborgerskab” i 2019-2026 puljen. Formålet med læringstilbuddet er, at professionelle aktører omkring de boligsociale indsatser opnår kendskab til de lokale behov og udfordringer indenfor demokratisk medborgerskab og dermed får en solid platform for beslutning af hvilke medborgerskabsindsatser, de skal søsætte. Projektet startede op i 2020 og forventes afsluttet i 2021.

  Kontakt: Rikke Mygind

 • SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

  CFBU er i gang med at opbygge mere viden om, hvordan socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med boligorganisationer kan eksperimentere med at rumme kollegaer, der ikke er skåret helt som de andre og samtidig knække koden til integration og bidrage positivt til nærområdet. Undersøgelsen sker i tæt dialog med centrale parter og i samarbejde med BL og LBF. En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der samtidig med at drive erhverv har et socialt og samfundsgavnlig sigte. I udsatte boligområder er der en gruppe beboere, for hvem socialøkonomiske virksomheder er en god mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet.

  Kontakt: Karen Broberg

 • MEDBORGERSKAB OG INTEGRATION

  CFBU er i gang med at opbygge viden indenfor boligaftalens nye indsatsområde ”Sammenhængskraft og medborgerskab”, der har særligt fokus på at bryde med parallelsamfund ved at styrke koblingen mellem boligområde og den omkringliggende by samt understøtte beboernes medborgerskab og samfundsdeltagelse. Der eksisterer allerede meget forskningsmæssig viden, som ikke har været anvendt i en boligsocial sammenhæng. Vidensopbygningen skal bidrage til at løfte viden om medborgerskab på det boligsociale felt. Projektet gennemføres i 2021.

  Kontakt: Sarah Lunar

Det boligsociale Danmarkskort

Gå på opdagelse her