Gadeplan

17 af de mest udsatte boligområder igangsatte i 2010 gadeplansindsatser målrettet unge i den kriminelle risikozone. Målet med de helhedsorienterede gadeplansindsatser var at forebygge og nedbringe ungdomskriminaliteten samt øge trygheden i disse områder.

Center for Boligsocial Udvikling har midtvejsevalueret indsatserne, som bl.a. viser, at de unge er stærkt motiverede for at få et fritidsjob og får dermed et alternativ til en gadeorienteret tilværelse.  

Midtvejsevaluering af gadeplansindsatser

I 2010 fik 12 kommuner landet over bevilliget 130 mio. kr. fra satspuljen til at gennemføre gadeplansindsatser i 17 udsatte boligområder.

Alle områderne har et højt kriminalitetsniveau, mange beboere uden for arbejdsmarkedet og mange børn og unge.   

Målet med de helhedsorienterede gadeplansindsatser er at forebygge og nedbringe ungdomskriminaliteten samt øge trygheden i disse områder. Aktiviteterne er dels målrettet unge i den kriminelle risikozone, dels en mindre gruppe af unge, der allerede har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet. 

To tilgange

Evalueringen tegner et billede af to overordnede tilgange til gadeplansindsatsen:

  1. En kriminalpræventiv gadeplansindsats, der hovedsageligt er igangsat i de befolkningsmæssige mindre udsatte boligområder, og som er kendetegnet ved at være målrettet en bred gruppe af børn og unge i den kriminelle risikozone, der udviser en bekymrende adfærd.
  2. En kriminalitetsreducerende gadeplansindsats målrettet en mindre gruppe af lidt ældre unge (16-24-årige) oftest uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, og som ofte har begået gentagen eller i visse tilfælde personfarlig kriminalitet. Denne indsatstype finder vi især i de befolkningsmæssige større udsatte boligområder.  

De foreløbige resultater

En foreløbig gennemgang af gadeplansindsatserne viser, at der er igangsat mere end 60 aktiviteter såsom opsøgende arbejde, lektiecaféer og idrætsaktiviteter, som har formået at tiltrække ca. 2.500 brugere. Ydermere viser midtvejsevalueringen, at:

  • Der er gode erfaringer med at skabe kontakt til børn og unge, man ellers ikke ville have adgang til. Det sker bl.a. gennem opsøgende gadeplansarbejde samt én-til-én mentoring og rådgivning.
  • Der er gode erfaringer med at tiltrække en bred kreds af børn og unge gennem idræts- og fritidstilbud. Adgang til de unge gør det muligt for gadeplansmedarbejderne at arbejde med de unges udvikling og kompetencer.

  • Mange unge i målgruppen er stærkt motiverede for at få et fritidsjob, og med hjælp fra gadeplansmedarbejderne er det lykkedes at få mange i fritidsbeskæftigelse som alternativ til en gadeorienteret tilværelse.

Nogle steder kan der dog være behov for at styrke involvering og koordinering ift. andre aktører i områderne, samt at fokusere mentorarbejdet og det opsøgende arbejde overfor unge og familier.  

Evalueringens formål

Evalueringen har til formål at:

  • Præsentere foreløbige resultater og erfaringer
  • Give et billede af de forskellige tilgange til gadeplansarbejdet, der praktiseres under puljen
  • Komme med anbefalinger til en fortsat styrkelse af indsatsen  

Kontakt

Lasse Kjeldsen
lkj@cfbu.dk
31 31 87 16

Download rapport