Midtvejsevaluering af beskæftigelsespulje: Stort potentiale i samarbejdet mellem boligorganisationer og jobcentre

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) evaluerer et nyt forsøgsprojekt, som gennem samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer skal bringe ledigheden ned i de udsatte boligområder.

Beskæftigelsestallene i udsatte boligområder ligger markant lavere end landsgennemsnittet. De sidste mange år har derfor budt på adskillige forsøg på at bringe arbejdsløse beboere ind på arbejdsmarkedet. Puljen ’Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder’ er iværksat med henblik på at skabe resultater gennem en ny type organisering og metoder tilrettelagt efter den bedst tilgængelige viden på beskæftigelsesområdet.

Forsøgsprojektet løber fra foråret 2018 til foråret 2020, og CFBU har fået til opgave at yde implementeringsstøtte og på den baggrund give anbefalinger til det videre arbejde i en midtvejs- og slutevaluering. Nu er foreløbigt sidste punktum sat i midtvejsevalueringen, som kommer med otte konkrete anbefalinger til jobcentre og andre, der arbejder jobrettet med udsatte ledige.

- Jeg vil særligt fremhæve tre anbefalinger: For det første ser vi et stort potentiale i at bruge gruppeforløb som metodisk greb i indsatsen. Med gruppeforløb kan medarbejderne skræddersy forløb for grupper af borgere med samme behov og bruge borgerne som løftestang for hinanden. Særligt den tunge del af målgruppen vil kunne drage fordel af gruppeforløbene. For det andet anbefaler vi, at man søger mod at opbløde de faglige roller blandt medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen. Erfaringerne fra forsøgsprojekterne peger på, at tværfaglige teams har positiv indvirkning på samarbejdet, koordineringen og motivationsarbejdet med de ledige beboere. Endelig vil jeg fremhæve de positive erfaringer med at sidde fremskudt. Det giver medarbejderne en anden og mere tillidsbaseret platform, som fremmer samarbejdet med borgerne, siger chefkonsulent ved CFBU, Mette Fabricius Madsen.

Vigtig viden om fremskudte beskæftigelsesindsatser
Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som finansierer projektet som led i satspuljen for 2017, og metoden der arbejdes efter i de fem kommuner, er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Fuldmægtig Thomas Aarup Due er ansvarlig for puljen i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og siger:

Det er håbet, at projekterne kan give indsigt i, hvordan vi i fremtiden kan tilrettelægge vores beskæftigelsesindsatser på en måde, så selv nogle af vores mest udsatte borgere kan få et arbejde, der passer til dem. Her er der god inspiration at hente indenfor det boligsociale felt, som har vist sig i stand til at nå ud til netop de borgere. Derudover gør det her set up, hvor CFBU følger projekterne så tæt, at vi får vigtig viden, om værdien af fremskudte beskæftigelsesindsatser, men også om forhold vi ikke havde forudset, som f.eks. det at arbejde i tværfaglige teams omkring borgeren. Men vi er afhængige af, at vores samarbejdspartnere på beskæftigelsesområdet vil være med til at bringe resultaterne i spil fremadrettet.

Fokus på ordinære løntimer
Indsatsmodellens formål er hjælpe udsatte ledige ud på virksomhederne igennem såkaldte småjobs. Med småjobs muliggøres det, at den ansatte kan opnå supplerende ydelser fra jobcenteret, såfremt borgeren har minimum 30 timers ansættelse om måneden, hvilket svarer til cirka én dags arbejde per uge. Det sker ud fra den opfattelse, at ordinære løntimer i højere grad bidrager til beskæftigelse på den lange bane frem for ulønnet praktik og kurser

I forbindelse med udmøntning af puljen har CFBU på baggrund af de politiske ønsker formuleret særlige krav til etableringen og rammerne for indsatserne for at sikre fokus på udsatte boligområder. De fem indsatser skal dels etablere partnerskaber mellem kommune og boligorganisationer, dels skal de sørge for at indsatsen sker lokalt i boligområderne og endelig skal indsatsen koncentreres på få medarbejdere for at fremme det tværorganisatoriske samarbejde.

Samarbejdet mellem jobcenter og boligorganisation - som er det særlige ved den her indsats - rummer et stort potentiale og en stor udfordring på samme tid. Vi har kunne se, at samarbejdet mellem de to parter har budt på forskellige udfordringer, som bl.a. skyldes manglende erfaring med at arbejde på tværs af organisationerne. Den daglige ledelse og koordinering af samarbejdet skal derfor placeres hos en fast medarbejder, som løbende skal sikre fokus på partnerskabets fælles mål om at få lokale ledige i arbejde, siger Mette Fabricius Madsen.

Slutevaluering klar i sommeren 2020
Den kommende tid vil CFBU komme ud og formidle resultater og iagttagelser fra de fem forsøgsprojekter. Det sker første gang d. 4. dec. til en temadag hos BL – Danmarks Almene Boliger om kvinder og beskæftigelse, hvor to af de fem indsatser (Kolding og Høje Taastrup) bidrager med deres erfaringer.

Slutevalueringen udkommer til sommer 2020 med anbefalinger og inspiration for andre aktører i det boligsociale felt med fokus på beskæftigelse.