CFBU i 2020: Se beskrivelserne af kommende undersøgelser

I 2020 bliver en række projekter videreført fra sidste år, men der vil også blive fokuseret på nye temaer relevant for det boligsociale område. Se hvilke her.

Nye undersøgelser og projekter i 2020

Stedsidentitet
Mange steder i landet forsøger man i dag at ændre på beboersammensætningen i udsatte boligområder. Det sker blandt andet ved at foretage omfattende fysiske omdannelser og ved at etablere ejerboliger i områderne. Internationale studier understreger vanskelighederne ved en blandet beboersammensætning, hvor de respektive beboergrupper sjældent interagerer som ønsket. I dette projekt afdækker CFBU, hvordan der kan arbejdes med identiteten af udsatte boligområder for at gøre det attraktivt for nye beboergrupper at flytte til områderne. Samtidig undersøges det, hvordan stedsidentiteten kan udgøre et samlingspunkt for beboere med forskellige baggrunde, så beboerne har mere til fælles end blot at bo det samme sted.

Kobling af fysiske og sociale indsatser
CFBU gennemfører over de næste 4 år et PhD-projekt i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg universitet og med støtte fra Realdania. Det er chefkonsulent ved CFBU, Lasse Kjeldsen, der skal stå for projektet, som går under arbejdstitlen ’Kobling af fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder.’ PhD-projektet formidles som en artikelsamling bestående af forskningsartikler i relevante fagtidsskrifter, som derudover også vil blive udgivet som rapporter i regi af CFBU. Desuden vil PhD-projektets resultater løbende blive formidlet gennem CFBU’s rådgivningsydelse og til konferencer.

Social beskæftigelse – byggebranchens guide til at løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet
Det er veldokumenteret, at byggebranchen kan bidrage til et socialt løft af udsatte ledige. Men der er behov for viden om, hvordan entreprenører engageres i beskæftigelsesindsatser og hvordan praktikken i indsatsen håndteres helt konkret på byggepladsen. Derfor har CFBU med Enemærke & Petersen i spidsen gået sammen med en række aktører om at udarbejde en guide, der skal informere og hjælpe entreprenører og bygherrer med at komme godt i gang med en beskæftigelsesindsats i samarbejde med jobcentre, boligsocial helhedsplan og kommune.

Boligkarriere efter nedrivning eller omdannelse – et historisk studie
Som følge af parallelsamfundsaftalen står en række udsatte boligområder overfor markante fysiske omdannelser. I kølvandet på omdannelser og nedrivninger vil vi se betydelige ændringer i områdernes beboersammensætning. Men hvad sker der med de mange beboere som bliver genhuset eller helt fraflytter boligområderne? For at blive klogere på det, vil CFBU gennem casestudier følge beboernes flyttemønstre ved hjælp af registerdata.

Igangværende undersøgelser og projekter fra 2019, som kører videre ind i 2020

UU København
CFBU evaluerer og følger implementeringen af et tværsektorielt samarbejde om lokalbaseret uddannelsesvejledning i en række udsatte boligområder i København gennem en periode på fire år. Evalueringen skal svare på, om indsatsen har den tilsigtede effekt, hvordan de respektive elementer i indsatsen fungerer, og hvordan indsatsen kan udvikles undervejs og tilpasses forskellige lokale forhold. CFBU kombinerer i evalueringen registerbaserede effektmålinger med interviews og workshops med de involverede parter.

Job og uddannelsesgaranti
Gennem satspuljen for 2017 støtter Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen en uddannelses- og beskæftigelsesindsats i fem udsatte boligområder. Formålet med indsatsen er at få viden om hvilke indsatser, der virker og skabe et konstruktivt samarbejde mellem boligorganisation og kommune under rammerne af en lokalbaseret fremskudt indsats. CFBU evaluerer de fem projekter og støtter implementeringen ved at afholde undervisningsdage, workshops og projektbesøg i de enkelte boligområder. Evalueringen vil have fokus på hvordan den undersøgelsesbaserede viden anvendes og indsatsens resultater.

Makkerlæsning
CFBU arbejder på at implementere det evidensbaserede koncept ’Makkerlæsning’ i de boligsociale indsatser. Unge ansættes i lommepengejobs til at læsetræne med børn i 1. og 2. klasse, som har brug for en ekstra hånd med læsningen. P.t. afprøves konceptet i otte forskellige boligområder og flere er på vej. CFBU evaluerer løbende erfaringerne med forsøgsprojekterne og samler op på resultaterne. Alle materialer til at implementere makkerlæsning ligger tilgængelige på CFBU’s hjemmeside.

Civilsamfundsudvikling
CFBU vil med dette projekt skabe viden og læring om, hvordan man igennem lokale, strategiske samarbejder kan opbygge et stærkt og inkluderende civilsamfund i udsatte boligområder. I samarbejde med tre cases undersøger CFBU, hvordan sådanne strategiske samarbejder kan organiseres samt afprøver nye greb og metoder til at styrke og understøtte lokale fællesskaber, medborgerskab og deltagelse i udvikling af et boligområde.

Lidt nede på forsiden på www.cfbu.dk finder du projektbeskrivelserne sammen med kontaktinformation på de projektansvarlige.

Se projektbeskrivelser og kontaktinformation under 'nu undersøger vi'.