SOM RINGE I VANDET

Idéen med bydelsmødre er, at man ved at uddanne ressourcestærke kvinder med indvandrerbaggrund til at vejlede isolerede kvinder om børneopdragelse, børns sundhed og det danske institutionssystem, kan nå ud til familier, som offentlige myndigheder (f.eks. socialforvaltninger) har svært ved at i komme kontakt med.

Udfordring

Mange kvinder med indvandrerbaggrund lever isolerede i de udsatte boligområder. Typisk har de intet arbejde og ingen uddannelse. Samtidig udfordres de af ringe danskkundskaber, svagt eller intet personligt netværk og mangel på grundlæggende viden om det samfund, de lever i. 

Som konsekvens heraf har de ofte svært ved at støtte og opdrage deres børn i et land og en kultur, der føles fremmed. Og da kvinderne ofte er den primære forælder i barnets tidlige leveår kan det have konsekvenser for barnets udvikling og skolegang.


Løsning

Mange udsatte boligområder har de seneste år etableret bydelsmødre-kurser, hvor ressourcestærke indvandrerkvinder tilbydes et kursus, hvor de får en grundig viden om børns opvækst, om sundhed, samfundsforhold samt formidling af denne viden. Kurserne veksler mellem oplæg og gruppediskussioner, hvor der lægges vægt på at få bydelsmødrenes egen viden på banen.

En vigtig del af kurserne er ekskursioner til det lokale socialcenter, arbejdsformidlingen, kvindecenteret, børnehaver, skoler eller lignende institutioner, som bydelsmødrene senere kan henvise de isolerede kvinder til.

Når kurset er slut, begynder bydelsmødrene at opsøge isolerede kvinder i deres boligområder. Kontakten skabes f.eks. ved åbent hus-arrangementer, eller ved at kvinderne opsøges i hjemmet, hvor bydelsmødrene anvender deres kulturelle forståelse og sprogfællesskab til at etablere en dialog.

CFBU har på baggrund af rapporten ”Projekt bydelsmødre” udarbejdet 13 gode råd til vellykkede bydelsmødre-indsatser:


1. Involvér de relevante kommunale forvaltninger, frivillige foreninger, boligselskaber og andre, der med viden, netværk og indflydelse kan styrke projektet.

2. Ansæt en engageret projektkoordinator for en tilstrækkelig lang periode.

3. Giv projektet en fast placering et sted i lokalområdet, der i forvejen er et samlingssted for områdets beboere.

4. Rekruttér fortrinsvis ressourcestærke kvinder til kurset, da det vil styrke den opsøgende fase.

5. Rekruttér bydelsmødre på et ensartet niveau hvad angår danskkundskaber og personlige og faglige forudsætninger, og tilpas undervisningsniveauet til dette.

6. Lav en kort og målrettet rekruttering der vil mindske frafald inden kursusstart.

7. Giv mulighed for at deltagelsen i et bydelsmødrekursus kan være del af aktiveringsforløb.


8. Hav stort fokus i kurset på at forberede bydelsmødrene på den opsøgende fase.

9. Tilknyt relevante eksterne undervisere til kursets forskellige dele. Dette gælder især ved undervisningen i formidling og rådgivning.

10. Støt bydelsmødrene aktivt i den opsøgende fase med supervision, rådgivning, erfaringsudveksling og lign.

11. Giv bydelsmødrene muligheder for at møderne med ressourcesvage kvinder nogle gange kan foregå andre steder i end i hjemmet.

12. Anerkend bydelsmødrenes opsøgende arbejde enten i form af en mindre løn eller f.eks. ved at give tilbud om at deltage i et arrangement, et kursus el. lign. Det vil styrke motivationen til at udføre opsøgende arbejde.

13. Etablér tæt kontakt mellem bydelsmødrene og henholdsvis børnehaver og vuggestuer, som kan øge kendskabet til bydelsmødrene blandt de ressourcesvage.­

Virkning

CFBU’s evaluering af projekt bydelsmødre viser, at de mest markante gevinster ved bydelsmødrekurset er relateret til bydelsmødrenes egen udvikling, både i form af styrket selvtillid og øget viden om en række familierelaterede emner. En spørgeskemaundersøgelse blandt de 96 bydelsmødre viser, at 89 pct. har lært mere om børneopdragelse, og at 80 pct. selv mener at have opnået bedre danskkundskaber.

Ved evalueringens afslutning havde de adspurgte bydelsmødre tilsammen besøgt ca. 400 kvinder, og talt med dem om kursets emner. Her er det vanskeligt at afgøre, hvad de opsøgte kvinders udbytte af besøgene har været, mens der ikke hersker tvivl om at bydelsmødrene selv har stort udbytte af det opsøgende arbejde.