Forældrerollen i centrum

Familiekurser skaber et samlingspunkt for udsatte familier, der mødes og bl.a. diskuterer børneopdragelse, kulturforskelle og forældrenes muligheder for at støtte deres børn i livet. Det giver ny viden, skaber socialt netværk og stærkere sammenhold i familierne.

Udfordring

Medierne har ofte fokus på unge i udsatte boligområder som laver småkriminalitet, skaber utryghed og i grellere tilfælde er involveret i bandekriminalitet eller radikaliserede islamiske grupper. Ofte peger pilen på forældrene, og der bliver stillet krav om, at forældrene tager mere ansvar for deres børn. 

Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men mange forældre i udsatte boligområder kæmper mod ”gadens tiltrækningskraft” på deres børn, og er ikke klædt på til at tage kampen op. Nogle har en baggrund med krigstraumer eller andre psykiske lidelser, andre har en kulturel baggrund, der ift. børneopdragelse ligger langt fra den danske, og andre igen mangler blot konkrete værktøjer til at tage forældrerollen på sig.


Løsning

En måde at klæde forældrene bedre på til at agere støtte i deres børns opvækst, er at etablere familiekurser. Familiekurser giver på den ene side forældrene noget mere viden om det samfund, som deres børn vokser op i og samtidig en viden om, hvem de kan dele deres bekymringer for deres børn med, så de har mulighed for at handle mere målrettet på at holde deres børn ude af kriminalitet. På den anden side kan familiekurser give forældrene nogle redskaber til, hvordan de kan kommunikere med deres børn bedst muligt, så forældrene bliver en medspiller for børnene modsat nogen man skal skjule sin sande livsstil for.

I en del udsatte boligområder har man derfor etableret kurser målrettet forældre i sårbare familier. Typisk rekrutteres både udsatte forældre og mere velfungerende forældre, så parterne kan lære af hinandens udfordringer og løsninger. Deltagerne mødes typisk om aftenen til oplæg og diskussion med en fagperson fra f.eks. en af de kommunale forvaltninger eller til ekskursioner til institutioner, der er relevante for familiernes trivsel.

CFBU har på baggrund af rapporten ”Boligsociale familiekurser” udarbejdet 5 gode råd til vellykkede familiekurser:


1. Få sikret en passende balance i sammensætningen af deltagergruppen. Vi anbefaler at helhedsplanen samarbejder med SSP eller andre parter med kendskab til konkrete sårbare familier. I rekrutteringen af familier har helhedsplanen den fordel, at medarbejderne typisk har et bredt kendskab til beboerne i området. For helhedsplanens medarbejdere kan det dog være svært at opnå kontakt til nogle af de familier, der måske har størst brug for hjælp. Det professionelle netværk ligger, via deres arbejde med familierne, inde med en stor viden om sårbare familier i boligområdet, som den boligsociale indsats ikke har. Det er derfor en fordel at arbejde tæt sammen med de relevante aktører i SSP-netværket, i forbindelse med at identificere sårbare familier med kriminalitetstruede børn. For at sikre sig, at man når de relevante familier, er det nødvendigt at aktørerne i SSP-udvalget spreder budskabet om tilbuddet i deres netværk.

2. Når der holdes oplæg på familiekurset, anbefaler vi, at oplægsholderen taler frit og ikke bruger manuskript eller PowerPoint. Det er vigtigt at oplæggene holdes korte, og at oplægsholderen udvælger enkelte pointer, som formidles tydeligt. Vi anbefaler desuden, at oplæggene fungerer som en anledning til diskussion og lægger op til en åben og anerkendende dialog med familierne. Når budskabet er kommunikeret klart ud, er det en god idé at spørge familierne, hvad de tænker om det – og at være åben over for deres synspunkter. Det kan være en fordel at finde en oplægsholder, som kan tale ud fra sine egne erfaringer. På denne måde kan oplægget gøres mere nærværende for familierne.

 

3. I nogle tilfælde vil de boligsociale medarbejdere på familiekurserne få kendskab til forældre, som over en årrække har anvendt vold som sanktionsmiddel overfor deres børn. For nogle af disse forældre kan det være svært at vænne sig af med den metode, som måske er en indlejret del af deres opdragelsesrepertoire. Disse forældre kan have behov for mere gennemgribende hjælp end hvad et boligsocialt familiekursus kan tilbyde. Vi anbefaler derfor at de boligsociale medarbejdere er opmærksomme på hvilke forældre, der kunne have behov for yderligere hjælp og brobygger til andre instanser.

4. Besøg ud af huset kræver meget koordinering og skal derfor kun gennemføres, når besøget bidrager med noget, som oplægget ikke indeholder. Det bør derfor overvejes nøje, hvorvidt besøget ud af huset kan erstattes af, at oplægsholderen i stedet inviteres til at holde oplæg i de lokaler, hvor familiekurset afholdes. Vi anbefaler at besøgene ud af huset går til de relevante lokale steder – fx at det er den skole, som flertallet af familiernes børn går på, der besøges.

5. Formålet med de sociale udflugter er bl.a. at skabe relationer på tværs af familierne. Derfor er det vigtigt at facilitere at dette sker. Relationerne opstår ikke af sig selv – særligt ikke blandt de svageste familier. Vi anbefaler derfor, at de boligsociale medarbejdere arrangerer konkrete aktiviteter på de sociale udflugter, hvor familierne ­­rystes sammen.

CFBU har udarbejdet en film, der giver et indblik i, hvilken forskel et familiekursus kan gøre for familier med forskellige udfordringer. Se filmen ved at klikke på billedet til højre.

Virkning

CFBU har undersøgt familiekurserne på Amagerbro gennem interviews med kursuslederen og de deltagende familier. Undersøgelsen konkluderer, at familierne har opnået ny viden om bl.a. børneopdragelse, forældreansvar og generel viden om det danske samfund og dets institutioner. Kursusdeltagerne selv mener, at de efter kurset har færre konflikter med deres børn og bedre kan agere støtte i hverdagen. Familiekurserne ser dermed ud til at lykkes med at styrke forældrenes deltagelse i deres børns liv.

Om familiekurser i sidste ende fører til at færre af de deltagende børn og unge bliver kriminelle eller på anden vis kommer i problemer, kan være vanskeligt at afgøre. Dels udgør familiekurserne blot en af brikkerne i påvirkningen af familierne og de unges liv, og dels er det vanskeligt konkret og sammenligneligt at afgøre, hvordan familiekurserne ændrer familiernes daglige liv.