Sprog, læsning og læringsmiljø

Styrk børns uddannelses- og livschancer ved at give dem den bedste start på deres skolegang.

Vi har samlet relevant viden om betydningen af sprog, læsning og læringsmiljø i forhold til at styrke børns og unges livschancer. Vi præsenterer forskellige metoder og redskaber, som boligsociale indsatser kan bruge i samarbejde med fx lokale biblioteker, daginstitutioner og skoler.

Brug siden til at få viden og inspiration selv – eller se nogle af filmene sammen med en samarbejdspart. Brug dem gerne som inspiration til en fælles dialog om, hvordan I sammen kan sikre, at børn i jeres boligområde får de bedste forudsætninger for en god start på skolelivet. Til at fremme dialogen har vi udviklet et dialogredskab, som I kan bruge hvis I har lyst.

Spørgsmål er meget velkomne. Kontakt specialkonsulent Helle Nielsen på tlf. 25 79 50 35 eller hni@cfbu.dk

Et veludviklet sprog er en forudsætning for at blive en god læser. Gode læsekompetencer er en forudsætning for at klare sig godt i uddannelsessystemet. Der er sågar forskning der viser, at gode læsekompetencer har en større betydning end social baggrund i forhold til, hvor godt man klarer sig i uddannelsessystemet (Elbro 2005;2004).

Styrkelse af sproget og tidlig læseindsats derfor et godt sted at starte, hvis man vil give børn i udsatte boligområder gode muligheder for at klare sig godt i uddannelsessystemet (Phil 2014).

I de udsatte boligområder er der en stor andel af børn, som vokser op i hjem, hvor der tales et andet sprog end dansk. Det betyder, at disse børn kan have brug for en ekstra støtte i forhold til at udvikle et stærkt dansk sprog og blive gode læsere. Forældrene kan også have behov for støtte til at hjælpe deres børn.

De fleste af materialerne her på siden har et særligt fokus på børn og forældre, som taler et andet sprog end dansk i hjemmet. Mange af indsatserne og materialerne er dog også relevante for dansksprogede familier.

Læringsmiljøer i familien

Hvis man kan skabe de samme læringsmæssige rammer i udsatte familier som i mere ressourcestærke hjem, kan man fjerne ca. halvdelen af forskellen på, hvor lang uddannelse børnene får.

Det er én af flere pointer i professor Mads Meier Jægers forelæsning fra marts 2020, hvor kan fortæller om sin forskning i betydningen af familiens læringsmiljø for børnenes muligheder for at klare sig godt i samfundet.

I filmen kan du også høre, hvad det er der karakteriserer de forskellige familiers læringsmiljøer og hvad det er, der gør den store forskel. Du kan også læse mere om forskellige læringsmiljøer i de danske familier i denne rapport fra VIVE.

Tal sproget frem

Filmen ”Tal sproget frem” kan fungere som inspiration til, hvordan man kan støtte forældre i at styrke deres børns sprog.

Filmen er målrettet forældre til små børn med et andet modersmål end dansk. Den formidler grundlæggende viden om, hvordan man stimulerer barnets sprog og giver samtidig en masse gode eksempler på, hvordan man som forælder kan tænke en styrkelse af sproget ind i hverdagen.

Filmen er lavet af Videnscenter for Integration i Aarhus Kommune i 2012 og er oversat til mange forskellige sprog. Her kan du se den danske version. De oversatte versioner kan findes på YouTube, hvis du søger på ”Tal sproget frem”.

Vejledning til små børns sprogudvikling – på flere sprog

I forbindelse med et projekt om at uddanne sprogambassadører har Nivå Bibliotek og den boligsociale indsats i Nivå udviklet en lille håndbog, der viser, hvordan forældre kan stimulere små børns sprogudvikling. Materialerne er formidlet let, med lidt tekst og mange billeder og er oversat til arabisk og tyrkisk.

Materialerne kan bruges i en dialog med forældrene, fx i et samarbejde med sundhedsplejen, dagpleje eller vuggestuer.

Materialerne kan findes på denne hjemmeside, hvor man også kan se en evaluering af sprogambassadørindsatsen.

READ - sammen om læsning

Hvis forældre læser med deres børn, så har det stor betydning for børnenes læsefærdigheder. Det er veldokumenteret, blandt andet af forsøgsprojektet READ, som blev gennemført på en række skoler i Århus Kommune i 2014.

I filmen her kan du se mere om forskningsprojektet og resultaterne af det. Fx viste undersøgelsen, at indsatsen havde en særlig god effekt for børn, hvis forældre ikke forventede, at en ekstra indsats derhjemme ville gøre en forskel for deres børn.

Aarhus Kommune har udviklet en samling af vejledningsmaterialer (film og foldere) som illustrerer, hvordan man som forælder til børn fra 0 år til 6. klasse kan læse med sit barn. Filmene og materialerne er oversat til mange forskellige sprog og kan findes til fri afbenyttelse på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Hvordan støttes forældrene: Fortæl-Vis-Gør Metoden

Hvordan kan man støtte forældrene i at læse med deres børn? Som forælder får man ofte at vide, hvad der er godt at gøre med sit barn: Man skal spise sundt, man skal sætte klare rammer, man skal læse 20 minutter hver dag. Men hvis det ikke falder én naturligt at gøre disse ting, så bliver disse anbefalinger i bedste fald ikke efterlevet og i værste fald en kilde til dårlig samvittighed og stress hos forældrene.

I filmen her kan du høre, Helle Kjær fortælle, hvordan man kan klæde forældrene på med Fortæl-Vis-Gør metoden. Helle er konsulent og underviser i forældresamarbejde og ansat i Tovshøj Dagtilbud i Århus og delvist ansat i den boligsociale helhedsplan i Bispehaven til netop at støtte forældresamarbejdet.

Sprogfitness

Sprogfitness er udviklet af Aalborg bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog og læreruddannelsen. Det er en samling af lege som aktiverer sproget og styrker børns glæde ved sprog, læsning og læring, samtidig med at barnet bevæger sig. Sproglegene understøtter kropslige læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn. Legene er udviklet så de er meget enkle og lette at gå til og kræver et minimum af forberedelse. De fleste lege kan leges både ude og inde.

Sprogfitness er afprøvet i en boligsocial sammenhæng i Den boligsociale Helhedsplan Vores Vejle, i et samarbejde med en lokal daginstitution og skole, hvor sprogfitness indgår som en del af en række sprogunderstøttende forløb. Læs mere om samarbejdet her.

Materialerne kan findes til fri afbenyttelse her. Det er tænkt som inspiration til dig, der gerne vil arbejde med børns sprog, læsning, bevægelse og læring. På siden her kan du se en film fra den årlige sprogfitness dag, som kan give dig et indtryk af hvad sprogfitness er.

Superkræfter

I Urbanplanen i København har man de sidste 3 år kørt læsetræningsprojektet Superkræfter. Her mødes 40 frivillige én time om ugen med 60 børn fra 0. til 3. klasse fra to lokale skoler.

De frivillige er fortrinsvist ældre, som kommer med nærvær, tid og gode historier og børnene får positive oplevelser med læsning.  Indsatsen finder sted i et samarbejde med ældresagen, som oplever, at indsatsen rammer plet i forhold til, hvad deres medlemmer ønsker sig.

I filmen her kan du møde børn, frivillige, skoleledere og ældresagen og høre mere  om indsatsen.

Min Makkerlæser - Min Ven

Min Makkerlæser – Min Ven er en læseindsats, en fritidsjobindsats og en rollemodelindsats, hvor unge bliver ansat i fritidsjob til at være makkerlæsere for børn i 1. eller 2. klasse. De små makkerlæsere får masser af træning i at læse, og de store makkerlæsere bliver trænet i at varetage et job, samtidig med at de får trænet deres sociale og kommunikative kompetencer og får en positiv oplevelse med at gøre en forskel for et andet menneske.

Center for Boligsocial Udvikling har i 2019/2020 udviklet og afprøvet konceptet i samarbejde med otte boligsociale indsatser. Filmen her er et uddrag fra et webinar om Min Makkerlæser – Min Ven, hvor du kan høre lidt mere om konceptet.

Du kan læse mere på CFBU’s hjemmeside. Her kan du finde alle de materialer du skal bruge for at arbejde med Min Makkerlæser – Min Ven.