Børn og unges aktive medborgerskab

Her på siden har vi samlet relevant viden om- og værktøjer til at arbejde med aktivt medborgerskab, demokratisk dannelse og - deltagelse. Du kan også finde gode eksempler på demokrati- og medborgerskabsprojekter, som du kan lade dig inspirere af.

Har du spørgsmål eller behov for sparring ift. jeres lokale arbejde med inddragelse af børn og unge i arbejdet med deres aktive medborgerskab, er du altid velkommen til at kontakte chefkonsulent Rikke Engly Mygind på tlf. 30 29 76 63 eller rem@cfbu.dk.

Børn og unge, der vokser op i udsatte boligområder føler sig ikke altid som medborgere - og som en del af samfundets fællesskab, - ligesom mange heller ikke agerer som aktive medborgere i det større samfund. De er børn og unge, der grundet etnicitet, religion, bopæl eller (forældrenes) socialøkonomisk status, kan opleve at føle sig misforståede, marginaliserede og udenfor samfundet (Petersen et al. 2019).

I 2021 sætter CFBU fokus på, hvordan professionelle aktører kan arbejde med at styrke udsatte børn og unges aktive medborgerskab og oplevelse af at være en del af samfundets fællesskab. Hermed ønsker vi at understøtte, at udsatte børn og unge får læring om demokratisk dannelse og indsigt i demokratiske deltagelsesmuligheder, og at deres perspektiver høres og anvendes i beslutningsprocesser, der vedrører dem. Det skaber bedre løsninger, styrker børn og unges empowerment og giver medborgere frem for modborgere.

CFBU tilbyder arrangementer

I 2020-2021 afholder vi en række arrangementer med fokus på at fremme børn og unges aktive medborgerskab.

I december 2020 og februar 2021 giver vi på to Boligsociale Labs inspiration til arbejdet med børn, unge og demokratisk dannelse og - deltagelse samt metoder hertil. Derudover afholder vi i foråret 2021 en workshop om samskabelse som metode til inddragelse af børn og unge.

Du kan se arrangementerne og tilmelde dig på vores arrangementside her.

Medborgerskab, deltagelse og inddragelse

Medborgerskab

Medborgerskab er ikke en rettighed eller en status, medborgerskabet skal praktiseres. Det handler om de rettigheder og pligter, men også ansvar, vi har som borgere i et samfund. Som borgere har vi et ansvar og en mulighed for at deltage og tage stilling, og det er gennem deltagelse i sociale, politiske og kulturelle sammenhænge, at vi konstituerer os selv som medborgere (Boje 2017).

At arbejde med medborgerskab er en demokratisk proces, som består af demokratisk dannelse (viden/færdigheder) og demokratisk deltagelse (praksis/handling). Deltagelse er således et grundlæggende fundament for at agere som en aktiv medborger. Arbejdet med medborgerskab handler derfor om at sikre, at børn og unge fra udsatte boligområder, opnår engagementet, kompetencer, handlekraft og kendskab til de demokratiske deltagelsesmuligheder, der er i samfundet.

Figur: Harts deltagelsesstige gengivet og bearbejdet af Børnerådet i udgivelsen ”Håndbog i børneinddragelse” (2016).

Deltagelse og inddragelse

Deltagelse er vejen til medborgerskab. Men hvordan kan og skal børn og unge deltage i demokratiske processer? Hvordan inddrager- og samarbejder vi med børn og unge? Og hvilken indflydelse kan de få? Dette er væsentlige spørgsmål at overveje og tage stilling til inden man starter en inddragelsesproces med børn og unge.

Sociologen Roger Hart har udviklet en såkaldt ”deltagelsesstige”, som er et nyttigt redskab til at reflektere over tilgange til inddragelse og deltagelse. Stigens otte trin definerer børn og unges deltagelse efter deres indflydelsesgrad. Dog er det først fra trin fire, at der reelt kan tales om børn og unges deltagelsesmuligheder for at blive hørt og få indflydelse. Stigen er god, bl.a. fordi den ikke har som formål, at man altid skal sigte mod det øverste trin på stigen, men derimod overveje hvor på stigen man er, hvorfor man er det, og hvor man gerne vil hen. Udover at reflektere over graden af deltagelse, er det vigtigt at tydeliggøre graden af deltagelse overfor børn og unge, så det ikke er usynligt eller uklart for dem hvordan de deltager og hvilken indflydelse de har (Bruselius-Jensen & Nielsen 2020).

Unges motivation for at deltage

Center for Ungdomsforskning peger på 10 forskellige elementer, som har betydning for, at børn og unges deltagelse opleves som meningsfyldt af børn og unge selv. De 10 elementer er vigtige at have for øje, når man som professionel arbejder med at facilitere børn og unges deltagelse.

Læs mere i bogen ”Veje til deltagelse. Nye forståelser og tilgange til facilitering af børn og unges deltagelse” (2020) af Maria Bruselius-Jensen og Anne Mette W. Nielsen.

Figur: En model over børn og unges oplevelser af deltagelse som gør en forskel bearbejdet af Center for Ungdomsforskning i udgivelsen ”Veje til deltagelse” (2020)

Ungeråd og ungefællesskaber

Et ungeråd er en aktivitet, der træner unge i at organisere sig i konstruktive fællesskaber, at tilegne sig indflydelse og at skabe forandring (Christens & Dolan, 2011 i Aner, 2016). Formålet med ungeråd er at styrke unges deltagelse og indflydelse i lokale boligområder og i samfundet generelt (Aner, 2016). De unge er således en aktiv samarbejdspartner fremfor en passiv målgruppe. I ungeråd lærer de unge om demokrati og rettigheder, og arbejder målrettet med at kunne gå i dialog, reflektere kritisk og at forstå sammenhængen mellem deres liv, deres muligheder og samfundets organisering (ibid.)  Ved selv at afholde arrangementer og indgå i positive, sociale fællesskaber udvikler de unge handlekompetencer, og oplever at være aktive medborgere (Madsen et al., 2017).  Selvom det er de unge, der sætter dagsordenen i ungerådet, har den voksne en central og faciliterende rolle, hvor det er afgørende at skabe trygge rammer, opbygge relationer, udfordre de unge på normer og holdninger og arbejde med interaktive metoder, der bringer de unge i spil og udvider deres horisont (CFBUs videnskatalog, 2020). Derudover er det også den voksnes ansvar at inkludere en mangfoldig og repræsentativ gruppe af unge i ungerådet (Aner, 2016).

Du kan også læse mere om ungeråd i CFBUs videnskatalog her.

VÆRKTØJER OG METODER

BØRNEDEMOKRATI

Konsulenthuset Konradi har de sidste mange år arbejdet med børnedemokrati i almene boligområder, og har i samarbejde med boligorganisationen AKB Rødovre udviklet et inspirationshæfte, som du kan læse her. Hæftet giver inspiration til, hvordan boligorganisationers driftspersonale kan arbejde med børnedemokrati, og kommer med eksempler på, hvordan man kan arbejde med klubmøder, ekskursioner, fotosafari, børnedemokratmøder, samarbejdet med afdelingsbestyrelsen, børnemøder og børnebestyrelser.

På hjemmesiden www.børnedemokrati.dk/vaerktojer er der samlet en række værktøjer til de forskellige metoder, etiske retningslinjer, forældreinvolvering, rekruttering og meget mere, som er relevant i arbejdet med børnedemokrati.

Metodehæfte fra Mellemfolkeligt Samvirke

Siden 2014 har Mellemfolkeligt Samvirke arbejdet med demokrati og medborgerskab i udsatte boligområder i Danmark. I samarbejde med lokale ungdomsklubber, boligsociale helhedsplaner og gadeplansmedarbejdere har Mellemfolkeligt Samvirke arbejdet med at udvikle unges engagement og deltagelse – under titlen ’En del af fællesskabet – fra modborger til medborger’.

Mellemfolkeligt Samvirke har udarbejdet et metodehæfte, der giver inspiration til forskellige måder at arbejde med unges demokratiske dannelse og - deltagelse. Her præsenteres både anvendelige socialpædagogiske metoder samt fem demokratiske læringsprincipper.

Se Mellemfolkeligt Samvirkes metodehæfte her.


Eksempler og inspiration

Projekt ”Unge stemmer”

I den boligsociale helhedsplan i Silkeborg arbejder man med demokratiprojektet ’Unge stemmer’. Projektet er så vellykket, at det i år 2020 vandt Den Kulturelle Iværksætter Pris i Silkeborg Kommune.

Projektet bunder i et ønske om at give de unge en stemme. Der er fokus på, at de unge skal være medborger med medindflydelse både i det omgivende samfund og i deres eget liv, ligesom det også er et prioriteret mål at flytte omverdens blik på de unge som problematiske unge til unge med ressourcer.

I projektet har man arbejdet med at opbygge de unges selvværd og at lade dem se sig selv i et andet lys, opbygge demokratisk dannelse, empoverment og handlekraft ift. at turde deltage og kende til deltagelsesmuligheder.

Se videoen om ”Unge stemmer” i Silkeborg

Se videoen om ”Unge stemmer” i Silkeborg

Projekt Børnedemokrati i driften

I boligafdelingen AKB Rødovre har man sammen med Konsulenthuset Konradi udviklet metoder til at arbejde systematisk med børnedemokrati. Her er børn medbestemmende ift. til udvikling af den del af boligområdet, der vedrører dem eller som de har interesse i, fx legepladser og affaldssortering.

I projektet, der også er udbredt til almene boligområder i Himmerland, Odense og Slagelse, er det boligorganisationens driftspersonale, der driver børnedemokratiet, og både de unge og driftspersonalet får noget ud af det. Formålet er, at give børn medbestemmelse, at få en bedre relation til de unge og mindre hærværk i boligområdet.

Frydenlund Ungeråd og Brøndby Strand Ungefællesskab

Både i den boligsociale helhedsplan i Frydenlund og i Brøndby Strand har man etablerede hhv. et ungeråd og et ungefællesskab, med formålet at øge de unges handlekompetencer og demokratiske engagement. Projekterne blev startet, da de unge i boligområderne manglede udfoldelsesmuligheder og ikke var synlige i de demokratiske fora.

I Frydenlund arbejder ungerådet blandt andet med at nedbryde fordomme og at skabe kulturmøder på tværs af alder og etnicitet. Derudover lærer ungerådet, hvordan de kan øge deres indflydelse i boligområdet, eksempelvis ved at gå ind i beboerdemokratiet og debattere aktuelle og svære emner som fordomme og magt. Her kan du læse mere om Frydenlunds ungeråd.

Brøndby Strands ungefællesskab består af en gruppe engagerede unge, der brænder for ungeinddragelse i politiske processer, og for at skabe fællesskab og mere deltagelse blandt unge i området. Ungerådet har bl.a. holdt taler til demostrationer, arrangeret festivallen ’Ordets Magt’, mødt politikere og lavet samarbejder på tværs med andre lokale aktører i Brøndby Strand. Du kan høre mere om Brøndby Strands ungefællesskab i videoen: Ungefællesskab.