Læring

Forankring af boligsociale aktiviteter

CFBU tilbyder workshops og rådgivning om, hvordan du arbejder med forankring af boligsociale aktiviteter i dit boligområde.

Ønsker du at høre nærmere om kriminalitetsforebyggelse skal du kontakte konsulent Siff Monrad Langkilde, tlf. 50 89 45 11.

Workshop: Forankringsstrategi

I workshoppen arbejdes der med forankring som en proces, der løbende kvalificerer indsatser og arbejdsmetoder, så de er i stand til at vedligeholde forandring efter en projektperiode.

Formålet er, at arbejde med forankringsstrategi som et værktøj til at afdække hvilke lokale boligsociale indsatser, der er relevante at forankre, til at analysere potentielle forankringsaktører og til at udarbejde en lokal forankringsplan.

Se kommende arrangementer

Brug for sparring?

Har du brug for sparring i forbindelse med forankring af områdefokuserede indsatser i udsatte boligområder er du altid velkommen til at kontakte CFBU. Oplever du konkrete udfordringer med at forankre, er du i tvivl om, hvordan du bedst kan arbejde med at forankre din indsats, hvilke fire faser der er vigtige i forankring eller hvordan du kan lave en forankringsplan, så tøv ikke med at ringe eller skrive. Vi tilbyder sparring pr. telefon og mail ligesom vi har mulighed for at komme ud til jer til en snak, holde et oplæg eller facilitere en workshop om emnet.  

Kontakt: Siff Monrad Langkilde (sml@cfbu.dk), 50 89 45 11.

 

Guide: Redskaber til forankring af sociale indsatser

Mange sociale indsatser er tidsbegrænsede. Derfor er der risiko for, at virkningsfulde aktiviteter og metoder må lukke og slukke, når projektperioden udløber. For at undgå dette er det helt centralt at arbejde bevidst og systematisk med forankring.

Forankring foregår ofte ikke kun i ét anker ved en enkelt aktør. Ofte vil der være behov for en netværksbaseret forankring, hvor flere aktører tager ejerskab og ansvar for indsatsen, fx via foreningsdannelse eller partnerskaber Det kan være udfordrende og kræver etablering af ejerskab, skarpe snitflader og et godt samarbejde mellem aktørerne.

Forankring af sociale indsatser handler om: At skabe ejerskab blandt de rette aktører (i og udenfor boligområdet, professionelle og civilsamfund) og herigennem styrke deres kompetencer og ressourcer til at videreføre og videreudvikle aktiviteter/metoder, så de kan fortsætte, udbredes og vedligeholde en bæredygtighed udvikling.

En forankringsstrategi er en overordnede strategi for, hvordan man vil arbejde med løbende at sikre ejerskab blandt de rette forankringsaktører. En forankringsstrategi består af fire faser. Læs om dem og find arbejdsredskaber herunder.


FASE 1 HVAD SKAL FORANDRES, HVORFOR OG HVILKE OPGAVER

Overvej hvad det er, der skal forankres, hvorfor det skal forankres og hvilke opgaver og ressourcer der ligger i den indsats, I ønsker at forankre.

Indsatsen kan eksempelvis være en aktivitet, en metode eller en organiseringsform.

Hvad skal forankres: Beskriv hvad der skal forankres, og hvordan indsatsen ser ud, når den er forankret. Skal hele eller dele af den nuværende indsats forankres? Hvad skal evt. justeres? 

Hvorfor skal det forankres: Hvad er formålet med indsatsen? Hvorfor vil I gerne forankre denne indsats. Er der gode resultater/dokumentation, der bakker op om, at indsatsen må videreføres? Er der behov for indsatsen fordi, der ikke er andre som laver noget tilsvarende?

Hvilke opgaver og ressourcer kræver den forankrede indsats: Overvej, hvilke opgaver der er i indsatsen. Ikke alle forankringsopgaver kræver alle opgavetyper.

  • Udførende opgaver (De opgaver, hvor der er kontakt med slutbrugeren)
  • Rekrutterende opgaver (De opgaver, der handler om at skaffe deltagere til indsatsen)
  • Koordinerende opgaver (De opgaver, der sikrer koordinering af de udførende, rekrutterende og finansierende aktiviteter)
  • Finansierende opgaver (De opgaver eller ressourcer, der kræves for at kunne drifte aktiviteten/metoden eller organiseringen)
  • Styrende opgaver (De opgaver, der handler om at lede og sætte retning evt. politisk)

Du kan finde et redskab til at arbejde med fase 1 her.

FASE 2: KORTLÆG MULIGE FORANKRINGSAKTØRER

Kortlæg i denne fase jeres potentielle forankringsaktører i forhold til de forskellige opgavetyper i indsatsen. Kortlægningen kan give jer et solidt overblik over hvilke potentielle forankringsaktører I har, og hvad de kan bidrage med.

For at nå hele vejen rundt om de potentielle forankringsaktører, kan I arbejde systematisk med at kortlægge de forskellige aktører indenfor fire relevante grupperinger:

  • Offentlige aktører (centrale og decentrale offentlige institutioner, politi)
  • Private aktører (større og mindre virksomheder)
  • NGOér (ikke-statslige organisationer med sociale - og humanitære formål)
  • Borgerdrevene netværk (civilsamfund, foreninger, netværk, bestyrelser)

Det er en god idé at tænke bredt, da det giver jer flere muligheder for forankring. Tænk i aktører I allerede samarbejder med, fx indenfor indsatsområdet, men også gerne i aktører, I endnu ikke samarbejder med.

I kan anvende dette skema til kortlægningen i fase 2. Start skemaet med at udfylde, hvem der på nuværende tidspunkt varetager de forskellige opgaver i indsatsen.

FASE 3: ANALYSE AF DE POTENTIELLE FORANKRINGSAKTØRER

I denne fase skal de potentielle forankringsaktører analyseres. Fire begreber er centrale for at identificere de rette forankringsaktører.

Forståelse – Ved aktørerne hvad opgaven indbefatter? Forstår forankringsaktørerne målet, omfanget, karakteren og opgaverne i den indsats, der ønskes forankret?

Mening – Giver det mening for aktøren at påtage sig opgaven? Understøtter indsatsen forankringsaktørens kerneopgaver, mål og strategier? Er effekten af indsatsen dokumenteret, så forankringsaktøren kan se, at det virker?                

Evne – Har aktørerne kompetencer og ressourcer til at stå for indsatsen? Har aktørerne de nødvendige evner (kompetencer, faglighed, viden, erfaring med samarbejde og lign.) og ressourcer (økonomi og tid) til, at indsatsen kan gennemføres i det omfang og med den intensitet, som er nødvendig for at opnå den ønskede virkning? Har aktøren evnerne til at arbejde med målgruppen? Evnerne til at samarbejde med de andre forankringsorganisationer etc.?

Vilje – Vil og føler de for det? Føler aktørerne for indsatsen og vil de prioritere den? Har aktørerne grundlæggende en vilje til og interesse for at virkeliggøre de mål og varetage de opgaver, der ligger i indsatsen? Også når projektmidler ophører. 

En vellykket forankring er båret frem af både medarbejdere, ledere og hele organisationer. Husk derfor, at analysen ikke blot skal omhandle den enkelte medarbejders forståelse, mening, evne og vilje, men at det også ofte er nødvendigt at analysere medarbejderens ledere og hele organisation. I kan anvende dette skema til analysen i fase 3.

Når analysen er gennemført udvælg da den eller de forankringsaktører indenfor alle opgavetyperne, som du mener bedst vil kunne varetage den forankrede opgave.

FASE 4: FORANKRINGSPLANEN

I denne fase lægges en forankringsplan. Forankringsplanen er en plan for de opgaver, I skal gennemføre i forankringsprocessen. Opgaverne vil kredse om at kapacitetsopbygge de forankringsaktører, som I har udvalgt til forankringen. Således, at de får forståelsen for indsatsen, at de kan se meningen med den, har evnen til at varetage den, og viljen til at overtage og drifte den.

Det er også i denne fase, at I skal gennemføre aktiviteter, der kan understøtte etablering af et godt samarbejde mellem forankringsaktørerne. Se eksempler på aktiviteter, der kan indgå i en forankringsplan her, hvor I også finder en skabelon, som I kan anvende i fase 4.

Det siger brugerne

”Jeg er meget tilfreds med mit udbytte af dagen – og vil helt klart anbefale workshoppen til andre. Det var godt at blive sparket i gang med et emne, som ellers var svært at gå til”.

- Projektleder Marlene Wullf, Sønderborg 2019

”De fire faser og arbejdet med egen case fungerede rigtig godt – det var konkret, overskueligt, og der var god tid. Det var godt at arbejde med forankring via en struktureret model”.

- Projektleder Marlene Wullf, Sønderborg 2019